Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Време је за школу Време је за школу Време је за школу

ОШ Сестре Радовић

Права и обавезе детета и ученика

Дечја права

Дете је људско биће које није навршило осамнаест година живота. Свако дете има право на живот и развој, право на име, на стицање националности, право да зна своје родитеље и да буде чувано од стране родитеља. Дете несме бити одвојено од својих родитеља. Дете има право да формира своје сопствено мишљење и да га слободно изражава, слободу мисли,свести, вероисповести, удружења и слободна окупљања. Деца морају бити заштићена од свих облика физичког насртаја, менталног насиља, малтретирања и експлоатације.
Деца наше школе имају сва ова права али предлажу и следећа: право на чисту животну средину, право на рад, право на љубав, право на моду, право на шапутање и право на дружење.
Буквар дечијих права у нашој школи реализоваће се кроз све наставне предмете редовне наставе, кроз часове одељењске заједнице, кроз слободне активности и кроз Савет родитеља.
Као и сва деца , деца наше школе видно изражавају своја права кроз своје понашање, игре, кроз свој успех, кроз рад своје одељењске заједнице и кроз успех целе наше школе.

Права детета и ученика

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 3. и 4. овог закона;
уважавање личности;
подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
информације о његовим правима и обавезама;
учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена; остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;

Обавезе и одговорности ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. Ученик има обавезу да:

редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
благовремено правда изостанке;
чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Read more: Права детета и ученика

Издвојена одељења

Copyright © 2019 ОШ Сестре Радовић Белосавци Rights Reserved.