Савет родитеља

Савет родитеља се формира у школи на почетку сваке школске године и чине га по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Нека од задужења Савета родитеља су:

  • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
  • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника
  • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању
  • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе
  • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
  • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању
  • разматра и друга питања утврђена статутом
  • организовање прославе школске славе Светог Саве
  • учешће у припреми обележавања Дана школе