Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Школски одбор именује и разрешава оснивач и има девет чланова, од којих један број из редова наставника, стручних сарадника, представника оснивача и најмање једног представника Савета родитеља.
Чланови школског одбора именују се на период од четири године.
Школски одбор:

 • Доноси Статут школе, Правилник о понашању у установи и друга општа акта.
 • Доноси школски програм, развојни план, годишњи програм рада школе и усваја
  извештај о њиховом остваривању
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
 • Доноси финансијски план установе
 • Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,
  односно наставе у природи
 • Расписује конкурс и бира директора
 • Разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова
  рада и остварење образовно- васпитног рада
 • Одлучује по жалби, односно приговору за решење директора
 • Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом